infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

Osiguranje od odgovornosti

Kako je buduća dešavanja teško predvidjeti, uz odgovarajuću polisu osiguranja možemo umanjiti štetu potencijalnog štetnog događaja u budućnosti.

Postoji nekoliko vrsta osiguranja od odgovornosti:

  1. Osiguranje opšte odgovornosti

U slučaju pada u maloprodajnom objektu prilikom odlaska u kupovinu, po polisi opšte odgovornosti klijent, kao kupac u tom objektu – može naplatiti svoju štetu. Osiguranje opšte odgovornosti pokriva odgovornost osiguranika za štete koje, na osnovu građansko-pravnih odštetnih zahtjeva, treća lica podnose prema osiguraniku zbog iznenadnog i neočekivanog nastanka štete (nesreće) koja proizilazi od izvora opasnosti koji za posljedicu ima povrede lica (tjelesne povrede, oboljenja ili smrt lica) i oštećenje stvari (oštećenje, uništenje ili nestanak stvari).            

  1. Osiguranje odgovornosti izvođača građevinskih radova

Zakonska obaveza je da izvođači radova prije samog početka izvođenja radova moraju osigurati i imati u toku cijelog procesa osiguranu svoju odgovornost za štetu koja bi mogla nastati prema trećim licima u vezi sa obavljanjem njihove djelatnosti. Osiguranjem odgovornosti izvođača građevinskih radova pored pokrivenih šteta pričinjenih trećim licima, pokrivene su i štete na samom konkretnom objektu.

  1. Osiguranje projektantske odgovornosti

Osiguranje projektantske odgovornosti pokriva odštetne zahtjeve (zahtjevi za naknadu štete) naručioca usluga ili trećih lica, uključujući i direktne finansije gubitke prema osiguraniku, za štete nastale usljed stručne greške osiguranika (licencirano lice) u tehničkoj izradi projektne dokumentacije, pri tehničkom i građevinskom nadzoru i kod revidiranja projekata, ako greška ima za posljedicu fizička oštećenja (uništenje i/ili oštećenje) na osiguranom objektu koji se izgrađuje po projektu koji je osiguranik izradio.

  1. Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Osiguranje od profesionalne odgovornosti obavezno je kod velikog broja djelatnosti. Osiguranje od profesionalne odgovornosti zakonska je obaveza svih lica koja pružaju profesionalne usluge trećim licima. Tom polisom se štite treća lica koja koriste usluge profesionalca, u slučaju nastanka štete.

Predmet osiguranja je odgovornost osiguranika zbog stručnih grešaka pri obavljanju registrovane djelatnosti osiguranika i kod njega zaposlenih lica (npr. advokatskih ili notarskih pripravnika).

Dakle, osiguranje od profesionalne odgovornosti pokriva čisto imovinsku štetu koja je nastala kao posljedica propusta odnosno stručne greške osiguranika, ne štetu na licima ili stvarima, što pokriva osiguranje opšte odgovornosti.

Osiguravač nadoknađuje samo onu štetu koja je nastala usljed profesionalnog propusta ili greške osiguranika i/ili ostalih zaposlenih lica kod osiguranika, za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju.

Neke od djelatnosti koje podliježu obaveznom osiguranu od profesionalne odgovornosti su: revizori, ljekari i ostalo medicinsko osoblje, procjenitelji, javni izvršitelji, advokati, notari, sudski vještaci, posrednici u osiguranju…                                       

Kako je buduća dešavanja teško predvidjeti, uz odgovarajuću polisu osiguranja možemo umanjiti štetu potencijalnog štetnog događaja u budućnosti.

Postoji nekoliko vrsta osiguranja od odgovornosti:

Osiguranje opšte odgovornosti

U slučaju pada u maloprodajnom objektu prilikom odlaska u kupovinu, po polisi opšte odgovornosti klijent, kao kupac u tom objektu – može naplatiti svoju štetu. Osiguranje opšte odgovornosti pokriva odgovornost osiguranika za štete koje, na osnovu građansko-pravnih odštetnih zahtjeva, treća lica podnose prema osiguraniku zbog iznenadnog i neočekivanog nastanka štete (nesreće) koja proizilazi od izvora opasnosti koji za posljedicu ima povrede lica (tjelesne povrede, oboljenja ili smrt lica) i oštećenje stvari (oštećenje, uništenje ili nestanak stvari).            

Osiguranje odgovornosti izvođača građevinskih radova

Zakonska obaveza je da izvođači radova prije samog početka izvođenja radova moraju osigurati i imati u toku cijelog procesa osiguranu svoju odgovornost za štetu koja bi mogla nastati prema trećim licima u vezi sa obavljanjem njihove djelatnosti. Osiguranjem odgovornosti izvođača građevinskih radova pored pokrivenih šteta pričinjenih trećim licima, pokrivene su i štete na samom konkretnom objektu.

Osiguranje projektantske odgovornosti

Osiguranje projektantske odgovornosti pokriva odštetne zahtjeve (zahtjevi za naknadu štete) naručioca usluga ili trećih lica, uključujući i direktne finansije gubitke prema osiguraniku, za štete nastale usljed stručne greške osiguranika (licencirano lice) u tehničkoj izradi projektne dokumentacije, pri tehničkom i građevinskom nadzoru i kod revidiranja projekata, ako greška ima za posljedicu fizička oštećenja (uništenje i/ili oštećenje) na osiguranom objektu koji se izgrađuje po projektu koji je osiguranik izradio.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Osiguranje od profesionalne odgovornosti obavezno je kod velikog broja djelatnosti. Osiguranje od profesionalne odgovornosti zakonska je obaveza svih lica koja pružaju profesionalne usluge trećim licima. Tom polisom se štite treća lica koja koriste usluge profesionalca, u slučaju nastanka štete.

Predmet osiguranja je odgovornost osiguranika zbog stručnih grešaka pri obavljanju registrovane djelatnosti osiguranika i kod njega zaposlenih lica (npr. advokatskih ili notarskih pripravnika).

Dakle, osiguranje od profesionalne odgovornosti pokriva čisto imovinsku štetu koja je nastala kao posljedica propusta odnosno stručne greške osiguranika, ne štetu na licima ili stvarima, što pokriva osiguranje opšte odgovornosti.

Osiguravač nadoknađuje samo onu štetu koja je nastala usljed profesionalnog propusta ili greške osiguranika i/ili ostalih zaposlenih lica kod osiguranika, za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju.

Neke od djelatnosti koje podliježu obaveznom osiguranu od profesionalne odgovornosti su: revizori, ljekari i ostalo medicinsko osoblje, procjenitelji, javni izvršitelji, advokati, notari, sudski vještaci, posrednici u osiguranju…                                       

Niste sigurni šta je potrebno Vama ili Vašoj kompaniji?

Saznajte u samo par koraka…

ODLUČILI STE SE OSIGURATI?

Pitanja i mogućnosti je mnogo. Ne možete biti sigurni šta vam sjutra donosi, ali svakako da je dobro imati sigurnog partnera…

sr_RS