infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

 Kako faktoring može pomoći Vašoj kompaniji

Kako faktoring može pomoći Vašoj kompaniji

Prije nego počnemo govoriti o nekim benefitima faktoringa potrebno je da napravimo jednu bitnu napomenu. Faktoring kao usluga nije namijenjena da Vam pomogne da riješite probleme spornih potraživanja na način što ćete ih ustupiti trećem licu koje će se dalje baviti naplatom. Zakonska regulativa koja reguliše poslove faktoringa, lizinga, mikrokreditiranja, kreditno-garantnih fondova i otkupa potraživanja vrlo jasno razdvaja faktoring kao otkup potraživanja koja nisu dospjela i sa ročnošću kraćom od 12 mjeseci, dok sva ostala potraživanja (sporna, sa ročnošću dužom od 12 mjeseci) spadaju u domen „otkupa potraživanja“ kao zasebne djelatnosti za koju je potrebna posebna dozvola Centralne banke Crne Gore.

Glavna uloga faktoringa je da podrži likvidnost kompanije na način što će se ubrzati naplata potraživanja ili rasteretiti novčani tok dogovaranjem dinamike plaćanja obaveza.

Ukoliko kompanija posjeduje potraživanja od bonitetnih kupaca/dužnika, a potreban joj je novac za plaćanje obaveza ili nabavku robe, svoja potraživanja može ustupiti faktoring kompaniji i doći do likvidnih sredstava.

Iako je proizvod prvenstveno namijenjen trgovcima, veleprodajama, u dosadašnjoj praksi pokazao se popularan kod građevinskih kompanija koje kao izvođači ili podizvođači učestvuju na državnim infrastrukturnim projektima, kada se plaćanje vrši 30 ili 60 dana od dana potvrđivanja privremenih situacija.

Kroz faktoring sa regresom, kompanija može ustupiti i potraživanja i manje bonitetnih kupaca/dužnika ili dužnika koji nisu spremni za potpisivanje cesije. Kod faktoringa sa regresom kompanija ustupilac potraživanja garantuje za naplatu od dužnika, što nije popularna vrsta faktoringa jer ustupilac može doći u situaciju da plati dug umjesto dužnika i ponovo se vrati u početnu poziciju da potražuje od dužnika. Ali ako su kompaniji potrebna sredstva u veoma kratkom roku ovo je jedan od načina da kompanija dođe do novca jer se izbjegava analiza boniteta dužnika i pregovaranje sa dužnikom vezano za potpisivanje cesije. Takođe, dužnik kod faktoringa sa regresom nije upoznat o postojanju opcije regresa.

I možda najbitnija stavka je da faktoring ne opterećuje kreditni potencijal kompanije.

Za razliku od faktoringa gdje se vrši otkup potraživanja, kod obrnutog (dobavljačkog) faktoringa, faktoring društvo preuzima obavezu plaćanja obaveza kompanije, a kompanija dogovorenom dinamikom dug plaća faktoring društvu. Ova vrsta faktoringa pogodna je za sve kompanije. Korišćenjem obrnutog faktoringa kompanija može iskoristi priliku da ostvari rabat za avansno plaćanje kod dobavljača, ili omogućiti dodatne valute plaćanja.

U suštini mogućnosti faktoringa su ograničene samo načinima na koje kompanija može da iskoristi novac koji može da dobije na brz i lak način.

sr_RS