infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

 Faktoring u službi rasta poslovanja: Ilija Ivanović, CEO Financial Solutions (FS)

Faktoring u službi rasta poslovanja: Ilija Ivanović, CEO Financial Solutions (FS)

Upravljanje potraživanjima važan je segment poslovanja pogotovo u izuzetno nepredvidivom ekonomskom okruženju sa kojim se danas suočavamo usljed epidemije COVID -19. Da li crnogorska preduzeća prepoznaju značaj faktoringa kao instrumenta koji bi im pomogao u obezbjeđivanju likvidnosti?

Efikasno upravljanje potraživanjima izuzetno je važan segment poslovanja. U uslovima kriza, i generalno slabije likvidnosti, menadžment svake kompanije upravljanje potraživanjima stavlja u fokus svoje pažnje. U cilju održavanja svoje likvidnosti, preduzeća u kriznim vremenima usmjeravaju svoju pažnju na rješavanje ovog pitanja odnosno na ostvarivanje efikasne i sigurne naplate. Međutim, kada je naplata potraživanja usporena, a likvidnost narušena, crnogorskim kompanijama je najlakše da posegnu za brzim, kratkoročnim kreditima što je i bio najčešći slučaj do sada. Ipak, i crnogorske kompanije počinju da prepoznaju faktoring kao instrument kojim kroz otkup potraživanja od strane faktoring kompanije mogu poboljšati svoju likvidnost, a uz to i poslovni ugled urednijim plaćanjem obaveza svojim dobavljačima. U momentu kada se kompanije i u drugim zemljama suočavaju sa sličnim problemima i narušenom likvidnošću, pravovremeno plaćanje obaveza crnogorskih kompanija prema njihovim partnerima u inostranstvu, značajno povećava pregovaračku moć, pospješuje brzinu nabavke nove robe i pokretanje novog ciklusa, a time i njihovu konkurenost na domaćem tržištu gdje prodaju te proizvode. Sve su to razlozi koje crnogorske kompanije prepoznaju i sve više koriste pogodnosti i prednosti faktoring aranžmana.

U kojim djelatnostima ste identifikovali veću potrebu za ovom uslugom?

Faktoring je koristan svim kompanijama i gotovo u svim industrijama  se pokazuje kao poželjan intrument za pospješivanje likvidnosti. Mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori, u svim djelatnostima, mogu imati jako puno koristi od korišćenja faktoring usluga. Manjak likvidnosti i dugi rokovi plaćanja, koje su često primorani da daju svojim kupcima, a zatim i kašnjenja i probijanja tih rokova vrlo su česti uzroci nestabilnosti. Ovakve situacije usporavaju rast i razvoj ovih kompanija, a neke od njih dovode i na rub opstanka na tržištu. Kroz korišćenje faktoring usluga, ove kompanije oslobađaju obrtni kapital i povećavaju mogućnost za dalje investicije u svoj biznis. Prednost faktoringa je osim navedenog i u brzoj raspoloživosti i jednostavnosti postupka realizacije novčanih sredstava. Za razliku od kredita, faktoring je raspoloživ i novoosnovanim i preduzećima sa malim kreditnim potencijalom i slabijim rejtingom koja se ne bi mogla zadužiti kod poslovnih banaka.

Da li očekujete da će neke druge djelatnosti pokazati veće interesovanje za faktoring?

Vjerujemo da će preduzeća koja se bave proizvodnjom, ali i trgovinska preduzeća i veleprodaje robe široke potrošnje pokazati sve veće interesovanje za faktoringom. U praksi smo već počeli da bilježimo uzlazni trend u korišćenju faktoringa od strane ovih klijenata. Preduzeća žele da testiraju da li je faktoring pravo rješenje za njih, pa često traže faktoring uslugu za jedan dio svojih potraživanja. U trenutku kada vide da kroz uslugu kompanije Financial Solutions (FS) mogu brzo obezbijediti novčana sredstva a samim tim izvršiti na vrijeme i plaćanja prema svojim dobavljačima i time obezbijediti značajne dodatne rabate i pogodnosti, preduzeća se lakše i brže odlučuju za naredne faktoring aranžmane.

U kojim situacijama se faktoring preporučuje?

Faktoring se preporučuje svim kompanijama koje zbog dugih rokova plaćanja nemaju dovoljno obrtnog kapitala kako bi finansirali rast poslovanja. Faktoring im omogućava upravo to, da brzo dođu do novčanih sredstava, iskoriste ih za nabavku novih zaliha, bolju pregovaračku poziciju kod dobavljača, osvajanje novih kupaca  i rast i razvoj svog poslovanja. Korišćenje faktoring aranžmana se preporučuje  i kompanijama koje planiraju da uđu u nove investicione cikluse, i prije razgovora sa bankama o novom zaduživanju. Kroz korišćenje faktoringa ove kompanije mogu pozitivno da utiču na kvalitet bilansa, i na taj način ostvare kvalitetniji dogovor sa kreditorom.

 Da li je ova usluga ponuđena tržištu u dovoljnoj mjeri od strane banaka i faktoring kompanija?

Iako cijenimo rezultate ostalih finansijskih institucija u dijelu faktoringa, klasično kreditiranje i dalje je primarni instrument koji komercijalne banke i IRF  koriste prilikom kratkoročnog finansiranja klijenata. Vjerujemo da specijalizovana kompanija koja sve svoje resurse usmjerava isključivo na faktoring usluge može mnogo kvalitetnije izaći u susret klijentima i  da će udio faktoring poslova u kratkoročnom finansiranju konstantno rasti. Savjetodavna uloga faktoring kompanije, brzina realizacije i  mogućnost da se individualni zahtjev klijenta riješi u roku od 24h i time brzo poboljša njegova likvidnost, sigurno će uticati da klijenti prepoznaju značaj profesionalne i specijalizovane faktoring kompanije.

Šta vaši klijenti komentarišu kao osnovnu prepreku za nedovoljno korišćenje faktoringa kao instrumenta obezbjeđivanja likvidnosti nihovih preduzeća? Nepoznavanje ovog koncepta, nepostojanje navike za korišćenjem faktoring opcije i posezanje za klasičnim kreditiranjem ili neki drugi razlog?

Klijenti na crnogorskom tržištu uglavnom su navikli da održavanje likvidnosti finansiraju kreditiranjem. Dosadašnja mala zastupljenost faktoring kompanija a time i nedotatak edukacije na tržištu, nedovoljno poznate prednosti faktoringa razlozi su što kompanije na našem tržištu nisu uočile prednosti faktoringa. Upravljanje likvidnošću kompanije treba da krene već od same kalkulacije prodajne cijene koju crnogorske kompanije određuju za svoje proizvode. Kao što mudre kompanije u prodajnu cijenu uračunavaju i procenat koji će izdvojiti na promovisanje proizvoda ili brenda, tako u cijenu treba uračunati i određeni dio namijenjen faktoring usluzi. Tada će potreba za kreditiranjem biti značajno manja, a  kompanije će usvojiti model faktoringa i koristiti ga kad god se ukaže potreba za dodatnom likvidnošću, ili za plaćanjem dobavljaču prije vremena a kako bi se ostvario veći rabat prilikom prvog sljedećeg uvoza. Vjerujemo da će kompanije sve više prihvatiti sve benefite faktoringa, a posebno mala i srednja preduzeća.

 

Da li mislite da će potražnja za ovom uslugom rasti?  

Već uočavamo značajne pomake u korišćenju faktoring usluga i sve je veći broj kompanija koje nas kontaktiraju. Crnogorska ekonomija počiva na malim i srednjim preduzećima koja su glavni korisnici faktoring usluga. Iskustva sa drugih tržišta pokazuju da je faktoring dobio na značaju pojavom specijalizovanih kompanija i kreiranjem specijalnih odeljenja u okviru velikih finansijskih intitucija pa vjerujemo da će ovaj trend zasigurno zahvatiti i naše tržište.

3 Comments

Comments are closed.

sr_RS