infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

 Faktoring kao rješenje za bolje bilanse kompanija

Faktoring kao rješenje za bolje bilanse kompanija

Da li ste ikada razmišljali kako faktoring može pomoći da svoju kompaniju predstavite što bolje, potencijalnim klijentima ili investitorima, u svojim finansijskim izvještajima? Bilo da ste samostalni vlasnik kompanije ili finansijski menadžer, faktoring može biti od velike koristi u održavanju likvidnosti preduzeća tako da u svakom trenutku možete platiti svoje obaveze, ali i uticati na brojne druge finansijske pokazatelje koji zainteresovanim stranama mogu biti od značaja pri odlučivanju.

U sve otvorenijim i dinamičnijim tržištima, kompanije se svakodnevno suočavaju sa rastućim neizvjesnostima i nestabilnostima. Kompanija se usljed prirode svog poslovanja ili dugih valuta odobrenih kupcima može naći u nemogućnosti finansiranja svojih kratkoročnih obaveza, bilo da se radi o obavezama prema bankama po osnovu uzetih kredita ili obaveza prema dobavljačima. Kako bi riješile ovaj problem kompanije često posežu za uzimanjem kratkoročnih kredita kod banaka. Međutim, proces odobravanja kredita može biti jedan od značajnih faktora zbog kojeg kompanija nije u mogućnosti da brzo i efikasno dođe do potrebnih sredstava, što može izazvati dodatne troškove kompaniji ili onemogućiti brzu realizaciju planirane aktivnosti. Faktoring je zato idealno rješenje za usklađivanje bilansa ukoliko kompanija ima problem sa nedospjelim i nenaplaćenim potraživanjima, kao i preuzetim obavezama prema svojim dobavljačima. Faktoring je finansijski posao u kojem se ustupaju odnosno prodaju potraživanja ili se finansiraju obaveze prije njihovog dospijeća. Na ovaj način faktoring utiče na novčani tok poslovanja obezbjeđujući likvidnu imovinu za uspostavljanje bolje ročne strukture bilansa.

A kako faktoring utiče na pojedine stavke u bilansu? U zavisnosti od djelatnosti kompanije, veoma je važno da kompanija finansira obrtnu imovinu kao i investicione aktivnosti pridržavanjem zlatnih pravila finansiranja. Ona ukazuju na obavezu finansiranja kratkoročno vezane imovine kratkoročnim izvorima, a dugoročno vezane imovine dugoročnim izvorima. Za razliku od drugih načina pozajmljivanja sredstava kod kojih zaduživanjem raste pasiva zajmoprimca, kod faktoringa se finansiranje vrši na osnovu aktive (dijela aktive koji se odnosi na potraživanja od kupaca). Posredstvom faktoring aranžmana, odnosno prodajom potraživanja prije roka naplate, kompanija obezbjeđuje priliv gotovine. U skladu sa tim, faktoring doprinosi poboljšanju likvidnosti i bržem novčanom toku – prosječan broj dana naplate potraživanja se značajno smanjuje. Pokazatelj efikasnosti naplate potraživanja ukazuje da će kompanija biti u mogućnosti da efikasno izvršava obaveze prema kreditoru, stoga je ovaj indikator od značaja za prezentaciju kreditnog rejtinga kompanije. S obzirom da se oslobađa gotovina koja je bila vezana u potraživanjima, ista se može upotrijebiti za finansiranje drugih poslovnih aktivnosti u preduzeću.

Pored ovih povoljnosti, putem faktoringa bez prava regresa postoji mogućnost eliminisanja rizika neplaćanja od strane kupca gdje faktor preuzima ukupni rizik naplate potraživanja. Ukoliko se radi o ovoj vrsti faktoring aranžmana klijent ne knjiži obaveze prema faktoru, već isključivo dolazi do promijenjene strukture obrtne imovine kojom se poboljšava likvidnost kompanije (umanjenje potraživanja a uvećanje gotovine) .

Faktoring, pored svega navedenog, utiče i na pojedine finansijske pokazatelje koji korisnicima finansijskih izvještaja daju sliku finansijskog zdravlja kompanije i dobar su instrument za poređenja između kompanija koje posluju u istom ili sličnim sektorima. Putem faktoring aranžmana se utiče na razne važne indikatore, kao sto su: već pomenuti odnos duga i kapitala, odnos duga i aktive, stanje zaduženosti, duga i EBITDA i slično. Zainteresovane strane poput investitora ili kreditnih institucija mogu zahtijevati minimalne iznose ovih indikatora za prepoznavanje finansijski stabilne kompanije sa kojom mogu sarađivati, a s obzirom da su u pitanju koeficijenti zaduženosti investitori/kreditori su zainteresovani za što niže vrijednosti pokazatelja.

Jedan od važnih indikatora koji se poboljšava zahvaljujući korišćenju faktoringa je stepen zaduženosti ili „leverage“, koji prikazuje iznos duga u strukturi izvora finansiranja kompanije, odnosno određuje kvalitet otplatnog kapaciteta kompanije. U skladu sa tim, veći iznos finansijskog duga će uticati na veći “leverage” što može ukazivati da je kompanija svoj rast finansirala putem zaduživanja. Stoga, kompanija prilive gotovine po osnovu korišćenja usluga faktoringa može iskoristiti kako bi smanjila svoje kratkoročne obaveze, poput kratkoročnih kredita ili obaveza prema dobavljačima, što utiče na smanjenje racia. Naime, ukoliko je nivo dugoročnih kredita prije odobrenja faktoringa 10.000 €, nivo kratkoročnih kredita 5.000 € i kapital 25.000 €, ovaj indikator će biti u nivou od 0,6. Ipak, ukoliko kompanija iskoristi prilive gotovine po osnovu odobrenog faktoringa, vrijednost kratkoročnih kredita može biti smanjena, što će i doprinijeti smanjenju ovog indikatora. Na primjer, priliv gotovine od 4.000 € kompanija može iskoristiti za plaćanje dijela obaveza po kratkoročnim kreditima koji će sada iznositi 1.000 €, dok se vrijednost zaduženja smanjuje i uz nepromijenjene vrijednosti ostalih stavki, indikator će biti 0,44.

Važno je istaći da promjenljivi uslovi savremenog tržišta zahtijevaju i bolju dinamiku pri odlučivanju o realizaciji projekata u budućnosti. Prilikom takvog odlučivanja, menadžeri bi trebali prikupiti informacije i odabrati onaj oblik finansiranja koji  će na najefikasniji način obezbijediti dodatna likvidna sredstva kompaniji.

Bilo da ste u fazi rasta ili želite da obezbijedite dodatna likvidna sredstva iz nenaplaćenih potraživanja ili da ostvarite dodatni rabat kod dobavljača za avansno plaćanje, Financial Solutions će Vam rado pomoći u iznalaženju najboljeg rješenja.

Više detalja o faktoringu i procesu saradnje možete pročitati na našim web stranicama o Procesu saradnje i Faktoringu u službi rasta preduzeća.

sr_RS