infofs@financialsolutions.me

Pišite nam

+382 (0)67 174 345

Pozovite nas

 Dugi rokovi naplate prepreka za razvoj preduzeća

Dugi rokovi naplate prepreka za razvoj preduzeća

Nelikvidnost je hronični problem sa kojim se suočava crnogorska ekonomija. Prema zvaničnim podacima, nelikvidnost crnogorske ekonomije posljednjih godina raste brže od BDP-a (bruto domaćeg proizvoda). Kada nelikvidnost postane sistemski problem jedne ekonomije, tada postaje prijetnja i za zdrava i perspektivna preduzeća. Rast nelikvidnosti u jednoj ekonomiji značajno sužava krug preduzeća koja nemaju poteškoće u naplati.

Riziku nelikvidnosti su posebno izložena novoosnovana preduzeća, mikro, mali i srednji biznis. Dugi rokovi naplate za njih mogu biti velika prepreka za dalji rast i razvoj. U nekim slučajevima dugi rokovi naplate onemogućavaju opstanak mikro i malih preduzeća. Ovo je posebno izraženo kod preduzeća koja nemaju kreditnu istoriju i pristup bankarskom finansiranju. U ovakvom ekonomskom okruženju, faktoring se izdvaja kao efikasno rješenje.

 U razvijenim državama faktoring je dostupan i važan instrument za poboljšanje likvidnosti. Faktoring je finansijska usluga koja omogućava da se fakture izdate na odloženo plaćanje naplate odmah. Svi preduzetnici, početnici u biznisu, mikro, mala i srednja preduzeća, koja imaju fakturu izdatu na odloženo plaćanje prema kredibilnom kupcu, mogu putem faktoringa dobiti svoja sredstva odmah nakon prodaje robe ili izvršenja usluge.  Faktoring je posebno pogodan način za obezbjeđivanje kratkoročne likvidnosti kompanijama koje posluju u oblastima proizvodnje, poljoprivrede, trgovine, usluga kao što su transport, skladištenje, IT i druge intelektualne usluge i slično.

Faktoring je globalno u porastu, čak 18,3% u odnosu na 2021. godinu, sa ukupnim prometom od preko 3.2 triliona eura u 2022. godini. U regionu Balkana (Hrvatska, Slovenija, Sjeverna Makedonija i Srbija) takođe se bilježi značajan porast korišćenja faktoringa, sa ukupnim prometom od oko 10 milijardi eura. Ovo ukazuje na to da sve više preduzeća prepoznaje prednosti ove finansijske usluge.

 Faktoring kao izvor finansiranja ima niz prednosti u odnosu na uzimanje kredita kod poslovnih banaka. Ne samo što se, po pravilu, brže i jednostavnije dolazi do sredstava, već se na ovaj način ne povećava finansijsko zaduženje klijenata. Korišćenjem faktoringa preduzetnici i kompanije se ne zadužuju, već potraživanje prema kupcu pretvaraju u novac na računu, koji se odmah može koristiti za bilo koju namjenu.

U Crnoj Gori faktoring je u početnoj fazi razvoja. Učešće faktoring poslova u BDP je zanemarujuće (cca 0,8% BDP, odnosno cca 48 miliona eura na kraju 2022. godine). Pored poslovnih banaka i Investiciono-razvojnog fonda Crne Fore, na tržištu postoje i privatne kompanije koje pružaju uslugu faktoringa. Jedna od njih je i Financial Solutions. Za tri godine poslovanja Financial Solutions podržala je preko 130 kompanija, kroz više od 620 ugovora o faktoringu, sa 54 miliona eura plasiranih sredstava.

Najznačajnija prednost usluge Financial Solutions je efikasnost i jednostavnost. Kada su svi preduslovi zadovoljeni, kompanija Financial Solutions isplaćuje novac za fakture izdate na odloženo plaćanje u roku kraćem od 24 sata.

Ova usluga namijenjena je svim preduzećima koja žele brz pristup sredstvima, bez obzira na veličinu ili sektor poslovanja. Ako kompanija ima nedospjele fakture za buduću naplatu, a za koje je izvršena usluga ili isporučena roba koje je kupac prihvatio i potvrdio, Financial Solutions je tu da vam obezbijedi sredstva na vašem računu u roku kraćem od 24h.

Predmet faktoringa može biti i finansiranje nabavke. Ako kompanija nema dovoljno likvidnosti ili želi da iskoristi svoja sredstva za druge namjene, putem faktoringa može kupiti zalihe i repromaterijal od domaćih i inostranih dobavljača, a obaveze platiti na odloženi rok i do 180 dana.

Ako želite da provjerite kako vam faktoring može pomoći u poboljšanju likvidnosti, kontaktirajte Financial Solutions. Možda baš vaša kompanija zadovoljava uslove da novac na računu imate za manje od 24h.

Za konkretnu finansijsku podršku obratite se na e-mail: infofs@financialsolutions.me ili pozovite 020/418-081; 067/174-345.

sr_RS